Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    37.59 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    62.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 751800.0 37.59 % 11/09/2017
Đỗ Ngọc Khanh 632950.0 31.648 % 11/09/2017
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 570950.0 28.548 % 11/09/2017