Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (GVT: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    71.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Giấy Việt Nam 2130050.0 29.0 % 28/11/2016
Phạm Đức Hòa 1060163.0 14.434 % 16/01/2019
Nguyễn Văn Nam 627278.0 8.54 % 28/11/2016
Nguyễn Hồng Đức 619804.0 8.438 % 28/11/2016
Nguyễn Quang Hưng 555443.0 7.562 % 16/01/2019
Nguyễn Văn Hiện Đại diện công bố thông tin 529494.0 7.209 % 28/11/2016
Hồ Thị Kim Phương 483945.0 6.589 % 16/01/2019
Nguyễn Thanh Sơn 392486.0 5.344 % 28/11/2016
Nguyễn Duy Hưng 358871.0 4.886 % 28/11/2016
Nguyễn Nam Khánh 318737.0 4.34 % 28/11/2016