Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.14 %
  • Khác
    59.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần INVEST Tây Đại Dương 34,900,000 23.27 % 13/05/2016
TAEL TWO PARTNERS LTD 30,000,000 20 % 23/03/2016
Beira Limited 6,100,000 4.07 % 17/06/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 5,328,500 3.55 % 16/09/2016