Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    52.73 %
  • Khác
    47.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TAEL TWO PARTNERS LTD 5.5E7 22.0 % 29/11/2016
Công ty cổ phần INVEST Tây Đại Dương 3.49E7 13.96 % 13/05/2016