Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    50.63 %
  • Khác
    49.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần INVEST Tây Đại Dương 6.533084E7 26.132 % 12/04/2017
TAEL TWO PARTNERS LTD 5.5E7 22.0 % 29/11/2016
PENM III Germany GmbH & Co.KG 1.499999E7 6.0 % 15/11/2016