Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Văn Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 647,100 23.66 % 05/07/2016
Nguyễn Đăng Bảo Phó Tổng Giám đốc 312,216 11.41 % 09/06/2016
Trần Chính Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 262,751 9.6 % 14/07/2016
Lê Viết Trí Ủy viên Hội đồng quản trị 193,056 7.06 % 15/07/2016
Ngô Thị Lệ Hương Ủy viên Hội đồng quản trị 165,504 6.05 % 08/07/2016