Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (GTD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    68.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    31.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 6385867.0 68.665 % 26/09/2016
Nguyễn Văn Nam Thành viên Hội đồng quản trị 1030100.0 11.076 % 07/07/2017
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Bình 930000.0 10.0 % 26/09/2016