Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng (GTC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Lưu Thật Ủy viên Hội đồng quản trị 373,081 36.14 % 30/06/2015
Đào Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát 200,141 19.39 % 30/06/2015
CTCP Chè Lâm Đồng 117,300 11.36 % 31/12/2014