Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng (GTC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Lưu Thật Thành viên Hội đồng quản trị 373081.0 36.143 % 30/06/2015
Nguyễn Hữu Nghĩa 373081.0 36.143 % 31/12/2015
CTCP Chè Lâm Đồng 117300.0 11.364 % 31/12/2014