Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.32 %
  • Khác
    85.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí 2.03209E7 67.736 % 31/12/2014
Phạm Thị Trúc Thành viên Hội đồng quản trị 3000000.0 10.0 % 15/10/2018
Nguyễn Hồng Hiệp 1813520.0 6.045 % 07/02/2018