Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.9 %
  • Khác
    87.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí 20,320,900 67.74 % 31/12/2014
Phạm Thị Trúc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,000,000 10 % 15/10/2018
Nguyễn Hồng Hiệp 1,813,520 6.04 % 07/02/2018