Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    58.28 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    41.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 16,514,150 57.82 % 30/09/2016
MITRACO 5,640,000 19.75 % 31/12/2015