Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.47 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành 6854880.0 24.0 % 11/07/2018
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 5640000.0 19.747 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Nhân Ái 2890500.0 10.12 % 06/11/2017
Công ty TNHH Đại Hiệp 2856220.0 10.0 % 22/11/2017
Nguyễn Mạnh Thái Thành viên Hội đồng quản trị 2856200.0 10.0 % 07/05/2018
Bùi Chí Thiệp Thành viên Hội đồng quản trị 1729900.0 6.057 % 23/11/2017