Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    97.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành 6854880.0 24.0 % 06/11/2017
MITRACO 5640000.0 19.747 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Nhân Ái 2890500.0 10.12 % 06/11/2017
Công ty TNHH Đại Hiệp 2856220.0 10.0 % 22/11/2017
Nguyễn Mạnh Thái Thành viên Hội đồng quản trị 2817200.0 9.863 % 23/11/2017
Bùi Chí Thiệp Thành viên Hội đồng quản trị 1729900.0 6.057 % 23/11/2017