Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    42.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 1.633515E7 57.192 % 13/06/2017
MITRACO 5640000.0 19.747 % 31/12/2015