Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    42.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 1.616645E7 56.601 % 01/11/2017
CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành 6854880.0 24.0 % 06/11/2017
Công ty TNHH Đại Hiệp 5673320.0 19.863 % 06/11/2017
MITRACO 5640000.0 19.747 % 31/12/2015