Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.1 %
  • Khác
    97.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dư Thị Thanh Hương 410801.0 7.73 % 10/03/2017
Lưu Ngọc Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 200000.0 3.763 % 30/06/2015