Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vietnam Investment Fund II, Limited 8.774173E7 29.55 % 21/06/2017
Lê Thúy Hương Thành viên Hội đồng quản trị 1.8682551E7 6.292 % 04/01/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 1.436598E7 4.838 % 07/03/2019
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 1.0029669E7 3.378 % 27/05/2016