Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vietnam Investment Fund II, Limited 8.774173E7 30.437 % 21/06/2017
Lê Thúy Hương Thành viên Hội đồng quản trị 2.1682551E7 7.521 % 21/06/2017
ReCollection Pte. Ltd 1.8140756E7 6.293 % 25/01/2018
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 1.0029669E7 3.479 % 27/05/2016