Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.4 %
  • Khác
    79.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ReCollection Pte. Ltd 21,494,567 11.98 % 27/05/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 12,827,610 7.15 % 27/05/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 10,029,669 5.59 % 27/05/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 8,553,285 4.77 % 27/05/2016