Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.04 %
  • Khác
    78.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lâm Quang Thái Ủy viên Hội đồng quản trị 1,858,736 11.98 % 08/09/2016
Công ty Dệt may Gia Định 1,173,289 7.56 % 31/12/2015
Trần Cảnh Thông 767,431 4.94 % 31/12/2014