Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.81 %
  • Khác
    85.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Dệt may Gia Định 1173289.0 7.567 % 31/12/2015
Lâm Tử Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 817910.0 5.275 % 11/11/2016