Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.77 %
  • Khác
    85.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Cảnh Thông 1568884.0 10.118 % 28/05/2018
Công ty Dệt may Gia Định 1564385.0 10.089 % 31/12/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 978890.0 6.313 % 05/03/2018
Lâm Tử Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 817910.0 5.275 % 11/11/2016