Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.67 %
  • Khác
    75.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lâm Quang Thái Ủy viên Hội đồng quản trị 1858736.0 11.975 % 19/10/2016
Công ty Dệt may Gia Định 1173289.0 7.559 % 31/12/2015
Lâm Tử Thanh Ủy viên Hội đồng quản trị 817910.0 5.27 % 11/11/2016
Trần Cảnh Thông 767431.0 4.944 % 31/12/2014