Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.46 %
  • Khác
    77.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ITD Corporation 3903949.0 48.011 % 02/02/2016
America LLC 1333980.0 16.406 % 20/05/2015
Công ty CP Đầu tư Tánh Linh 1000000.0 12.298 % 30/06/2015
CTCP Đầu tư Tánh Linh 900000.0 11.068 % 28/01/2016
Vietnam Infrastructure Investment Ltd 331000.0 4.071 % 06/03/2013