Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.5 %
  • Khác
    77.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong 3903949.0 48.011 % 02/02/2016
America LLC 1345780.0 16.551 % 18/06/2018
CTCP Đầu tư Tánh Linh 900000.0 11.068 % 28/01/2016
Công ty CP Đầu tư Tánh Linh 895600.0 11.014 % 18/06/2018
Vietnam Infrastructure Investment Ltd 331000.0 4.071 % 06/03/2013