Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.12 %
  • Khác
    77.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ITD Corporation 3,903,949 42.54 % 02/02/2016
America LLC 1,333,980 14.54 % 20/05/2015
GLT 1,105,150 12.04 % 05/02/2016
Công ty CP Đầu tư Tánh Linh 1,000,000 10.9 % 30/06/2015
CTCP Đầu tư Tánh Linh 900,000 9.81 % 28/01/2016
Vietnam Infrastructure Investment Ltd 331,000 3.61 % 06/03/2013