Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Việt Lê Chủ tịch Hội đồng quản trị 1500000.0 11.111 % 25/07/2018
Nguyễn Việt Hà 765300.0 5.669 % 10/10/2018
Nguyễn Thị Xuyến 703200.0 5.209 % 25/09/2018
Nguyễn Thị Việt Hồng 600000.0 4.444 % 30/06/2018
Lê Hoài An Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 450000.0 3.333 % 30/06/2018
Lương Thị Xuân Phương 450000.0 3.333 % 30/06/2018