Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Việt Lê Chủ tịch Hội đồng quản trị 3000000.0 21.164 % 08/11/2018
Nguyễn Thị Việt Hồng 1000000.0 7.055 % 02/11/2018
Lương Thị Xuân Phương 472500.0 3.333 % 02/11/2018
Lê Hoài An Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 472500.0 3.333 % 02/11/2018