Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.93 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.22 %
  • Khác
    94.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai 1.1919364E7 58.143 % 30/06/2015
Trần Đình Lợi Thành viên Hội đồng quản trị 651500.0 3.178 % 31/12/2017