Công ty cổ phần Giống Gia súc Hà Nội (GGS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    39.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 6638900.0 60.299 % 19/09/2016
Công ty cổ phần D&A Việt Nam 1229500.0 11.167 % 19/09/2016
Công ty TNHH XNK Đầu tư và TM Đại Dương 1020000.0 9.264 % 19/09/2016