Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (GGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.51 %
  • Khác
    93.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
APSI 3355948.0 34.829 % 10/06/2011
Nguyễn Cương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1159046.0 12.029 % 21/08/2017
Nguyễn Kỳ Xuân Thành viên Hội đồng quản trị 942814.0 9.785 % 10/06/2011
NanJing Automobile Import & Export Co., LTD 751587.0 7.8 % 10/06/2011