Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.96 %
  • Khác
    96.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Gex 3.57968E7 15.446 % 17/10/2016
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội 8700000.0 3.754 % 10/11/2016
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 7720000.0 3.331 % 10/11/2016