Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.8 %
  • Khác
    84.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Gex 65,133,460 16.02 % 03/04/2019
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 21,034,901 5.17 % 26/03/2019
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 15,629,101 3.84 % 22/08/2018