Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Gex 6.184148E7 18.253 % 26/12/2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2.7232E7 8.038 % 02/08/2018
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.5117101E7 7.414 % 28/06/2018