Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.01 %
  • Khác
    95.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Gex 31,986,800 13.8 % 05/09/2016
Quỹ đầu tư Khám Phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam 12,141,300 5.24 % 04/10/2016
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 9,750,000 4.21 % 05/10/2016