Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.19 %
  • Khác
    84.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Gex 6.184148E7 23.179 % 26/12/2017
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1.1638116E7 4.362 % 04/07/2017
PTIC.,JSC 1.006618E7 3.773 % 26/12/2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 8878000.0 3.328 % 04/07/2017