Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.78 %
  • Khác
    43.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 4,865,000 51.21 % 30/06/2015
REE CORP. 1,904,688 20.05 % 13/05/2016
DongA Bank 950,000 10 % 30/06/2015
Chứng khoán Maybank Kim Eng 301,400 3.17 % 15/03/2012