Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.88 %
  • Khác
    74.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Thị Huệ 3247992.0 21.799 % 31/08/2016
Lê Hồng Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1081300.0 7.257 % 31/08/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1050632.0 7.051 % 31/08/2016
Lê Hồng Thành Phó Tổng Giám đốc 1038391.0 6.969 % 31/08/2016