Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.97 %
  • Khác
    74.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Thị Huệ 3,247,992 22.79 % 31/08/2016
Lê Hồng Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,081,300 7.59 % 31/08/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1,050,632 7.37 % 31/08/2016
Lê Hồng Thành Phó Tổng Giám đốc 1,038,391 7.29 % 31/08/2016