Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.3 %
  • Khác
    76.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Thị Huệ 4831621.0 28.331 % 14/06/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1155695.0 6.777 % 14/06/2018
Vietnam Holding LTD 815954.0 4.785 % 14/06/2018
Nguyễn Hà Ngọc Diệp Phó Tổng Giám đốc 731942.0 4.292 % 30/06/2018