Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.25 %
  • Khác
    75.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Thị Huệ 4831621.0 29.611 % 14/06/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1155695.0 7.083 % 14/06/2018
Vietnam Holding LTD 815954.0 5.001 % 14/06/2018
Nguyễn Hà Ngọc Diệp Thành viên Hội đồng quản trị 731942.0 4.486 % 30/06/2018