Tổng công ty 36 - CTCP (G36: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại Trường Lộc 2.1332142E7 22.791 % 31/12/2017
Bộ Quốc Phòng 1.72E7 18.376 % 05/10/2016
Nguyễn Đăng Giáp Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.2505892E7 13.361 % 13/06/2018
Nguyễn Văn Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 9610765.0 10.268 % 31/12/2017
Công ty CP Vận tải & Thương mại Anh Quân 6612200.0 7.064 % 31/12/2017
Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện 5656133.0 6.043 % 31/12/2017
Nguyễn Đăng Trung Phó Tổng Giám đốc 4022577.0 4.298 % 31/12/2017