Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM (FUCTVGF1: HOSTC)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt 2400000.0 16.0 % 27/09/2018
Phạm Hương Giang 2400000.0 16.0 % 22/12/2016
Lê Thị Thu Minh 0.0 13.099333333333334 % 15/06/2018
Đinh Thị Thanh Hường Thành viên Hội đồng quản trị 1589350.0 10.595666666666666 % 19/07/2017