Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.16 %
  • Khác
    77.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP FPT 2.186389E7 20.001 % 17/05/2018
SBI Financial Services Co., Ltd 2.186389E7 20.001 % 17/05/2018
Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Hưng Phát 8504001.0 7.779 % 31/07/2018
Nguyễn Điệp Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3574999.0 3.27 % 17/05/2018