Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.49 %
  • Khác
    77.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần FPT 2.186389E7 20.001 % 17/05/2018
SBI Financial Services Co.,Ltd 2.186389E7 20.001 % 17/05/2018
Nguyễn Điệp Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 8495729.0 7.772 % 26/02/2019