Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Mạnh Thường Chủ tịch Hội đồng quản trị 7500000.0 15.0 % 19/07/2018
Lê Thùy Anh 5383250.0 10.767 % 06/02/2018
Nguyễn Thị Hà Thu 3303440.0 6.607 % 14/06/2018
Nguyễn Duy Chiến Phó Tổng Giám đốc 2750000.0 5.5 % 29/03/2018
Phạm Thị Hà 2000000.0 4.0 % 31/12/2017