Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    99.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thùy Anh 1.07665E7 21.533 % 30/06/2018
Lê Quốc Quân 5797620.0 11.595 % 11/01/2019
Nguyễn Chí Cường 5676230.0 11.352 % 10/01/2019
Lê Mạnh Thường Chủ tịch Hội đồng quản trị 5100000.0 10.2 % 13/09/2018
Phạm Đình Giá 4875790.0 9.752 % 14/01/2019
Lâm Văn Đỉnh 4318390.0 8.637 % 11/01/2019
Phạm Thị Phương Trưởng Ban Kiểm soát 3673100.0 7.346 % 26/09/2018
Nguyễn Thanh Hà 3140490.0 6.281 % 30/11/2018