Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    99.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thùy Anh 1.07665E7 21.533 % 30/06/2018
Lê Mạnh Thường Chủ tịch Hội đồng quản trị 5100000.0 10.2 % 13/09/2018
Nguyễn Chí Cường 4201750.0 8.404 % 19/11/2018
Phạm Thị Phương Trưởng Ban Kiểm soát 3673100.0 7.346 % 26/09/2018
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 2647170.0 5.294 % 19/11/2018