Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    333.29 %
  • Khác
    -233.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Yuanta Securities Asia financial Services LTD 8.5227922E7 284.093 % 21/09/2018
Yuanta Securities Company Ltd 1.4757578E7 49.192 % 21/09/2018