Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.7 %
  • Khác
    51.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP FPT 1.88E7 27.647 % 30/06/2018
VOF Investment Limited 5015000.0 7.375 % 24/05/2018
Wareham Group Limited 2550000.0 3.75 % 29/06/2018
Hanoi Investments Holdings Limited 2187870.0 3.217 % 09/08/2018
Amersham Industries Ltd 2105280.0 3.096 % 29/06/2018