Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (FRM: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    73.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn 3,066,500 26.21 % 18/08/2017
Trịnh Thị Hương 2,119,126 18.11 % 18/08/2017
Nguyễn Thị Mai Lan 940,000 8.03 % 07/06/2018