Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (FRM: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    73.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần GTNFOODS 4100000.0 35.043 % 18/08/2017
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn 3066500.0 26.209 % 18/08/2017
Trịnh Thị Hương 2119126.0 18.112 % 18/08/2017
Nguyễn Thị Mai Lan 940000.0 8.034 % 07/06/2018