Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.01 %
  • Khác
    45.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Gia Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 32,692,287 7.12 % 30/06/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 27,507,670 5.99 % 27/05/2016
Red River Holding 21,041,999 4.58 % 09/09/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 19,847,002 4.32 % 27/05/2016
Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 17,046,361 3.71 % 30/06/2016