Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    45.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Gia Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.3361877E7 7.067 % 25/05/2018
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3.6378891E7 5.929 % 25/05/2018
Red River Holding 2.7828044E7 4.536 % 25/05/2018
Deutsche Bank AG, London Branch 2.624766E7 4.278 % 25/05/2018
Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.0879014E7 3.403 % 25/05/2018