Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.32 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    44.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Gia Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.770598E7 7.067 % 30/06/2017
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3.1633818E7 5.929 % 25/05/2017
Red River Holding 2.4198299E7 4.535 % 25/05/2017
Deutsche Bank AG, London Branch 2.2824052E7 4.278 % 25/05/2017
Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.8155664E7 3.403 % 31/12/2017