Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FOX: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    49.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.13458695E8 50.174 % 19/04/2018
CTCP FPT 1.03242051E8 45.656 % 19/04/2018