Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.92 %
  • Khác
    90.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Pan Pacific 1.3328E7 33.154 % 02/10/2018
AQUATEX BENTRE 8089000.0 20.122 % 25/09/2018
Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng 1380000.0 3.433 % 21/08/2015