Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.98 %
  • Khác
    85.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HV Corp. 1.6283077E7 54.277 % 11/04/2016
Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng 1380000.0 4.6 % 21/08/2015