Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.04 %
  • Khác
    89.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
AQUATEX BENTRE 7839000.0 20.1 % 13/11/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 7787000.0 19.967 % 13/11/2017
Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng 1380000.0 3.538 % 21/08/2015