Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.64 %
  • Khác
    99.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm 7.7112733E7 164.85 % 14/04/2017
Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 4.3622902E7 93.256 % 30/06/2016
Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel (VVF) 5868450.0 12.545 % 15/06/2016