Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.12 %
  • Khác
    76.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 29,725,638 15.36 % 12/07/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 25,487,652 13.17 % 13/06/2016
Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel (VVF) 5,868,450 3.03 % 15/06/2016