Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.15 %
  • Khác
    83.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 4.3622902E7 17.125 % 30/06/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 2.5487652E7 10.006 % 13/06/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 2.5476968E7 10.002 % 28/11/2016