Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Quốc Bình 2064600.0 8.771 % 14/07/2017
Trần Ngọc Xuân Trang 1910700.0 8.117 % 01/12/2017
Công ty cổ phần Finway 1070000.0 4.545 % 25/10/2016
Nguyễn Đức Quang Phó Tổng Giám đốc 1070000.0 4.545 % 25/10/2016