Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Ngọc Xuân Trang 1820700.0 7.735 % 31/12/2017
Nguyễn Ngọc Hà 1209500.0 5.138 % 15/11/2018
Công ty cổ phần Finway 1070000.0 4.545 % 25/10/2016