Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Finway 1,070,000 4.54 % 25/10/2016
Vũ Bá Tuấn 1,070,000 4.54 % 25/10/2016
Nguyễn Đức Quang Phó Tổng Giám đốc 1,070,000 4.54 % 25/10/2016