Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần (FIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    59.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 5.09001E7 40.079 % 24/05/2018
Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu 5.08E7 40.0 % 24/05/2018
Đỗ Thị Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 1.037807E7 8.172 % 24/05/2018
Nguyễn Thị Bích Ngọc 8888341.0 6.999 % 24/05/2018