Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    80.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 600000.0 19.643 % 30/06/2015
Lê Thị Thảo 452740.0 14.822 % 29/01/2019
Bùi Minh Long 448180.0 14.673 % 30/01/2019
Bùi Minh Đức 430000.0 14.078 % 30/01/2019
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 146700.0 4.803 % 07/01/2016