Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    80.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 600000.0 19.643 % 30/06/2015
Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 180000.0 5.893 % 30/06/2015
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 146700.0 4.803 % 07/01/2016
Nguyễn Thanh Hải Thành viên Ban Kiểm soát 100540.0 3.292 % 30/06/2015
Đoàn Thiện Tánh Phó Tổng Giám đốc 95960.0 3.142 % 30/06/2015