Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    80.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 600,000 19.64 % 30/06/2015
CTCP Thủy sản BA 248,400 8.13 % 08/04/2016
Công ty Cổ phần Kiến Á 248,280 8.13 % 31/12/2013
CTCP Da Sài Gòn 215,600 7.06 % 31/05/2016
Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 180,000 5.89 % 30/06/2015
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 146,700 4.8 % 07/01/2016
Nguyễn Thanh Hải Thành viên Ban Kiểm soát 100,540 3.29 % 30/06/2015
Đoàn Thiện Tánh Phó Tổng Giám đốc 95,960 3.14 % 30/06/2015