Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.27 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.87 %
  • Khác
    78.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 6,381,387 48.34 % 31/12/2013
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2,675,960 20.27 % 31/12/2010