Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.85 %
  • Khác
    99.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ThuDuc House 6,874,000 17.79 % 24/03/2016
Công ty TNHH Doanh Bảo An 6,277,070 16.25 % 11/10/2016
Công ty CPĐT Hưng Phúc 1,998,215 5.17 % 31/12/2013
Phạm Thục Uyên 1,746,500 4.52 % 11/10/2016
Công ty cổ phần Chứng khoán EuroCapital 1,512,557 3.92 % 19/02/2014