Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.63 %
  • Khác
    99.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ThuDuc House 1.6611715E7 43.002 % 06/03/2017
Công ty TNHH Doanh Bảo An 6277070.0 16.249 % 28/11/2018
Công ty CPĐT Hưng Phúc 1998215.0 5.173 % 31/12/2013
Công ty cổ phần Chứng khoán EuroCapital 1512557.0 3.915 % 19/02/2014
Lưu Thị Kim Chi 1352920.0 3.502 % 31/12/2017
Lưu Thị Hiệp 1352890.0 3.502 % 31/12/2017
Lưu Minh Thiện Thành viên Hội đồng quản trị 1306810.0 3.383 % 20/01/2017