Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.93 %
  • Khác
    68.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3842770.0 8.052 % 21/11/2016
Phạm Việt Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị 3770390.0 7.901 % 30/06/2015
Vietnam Holding LTD 2742795.0 5.747 % 30/06/2015