Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.59 %
  • Khác
    69.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Việt Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,770,390 7.9 % 30/06/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 3,221,370 6.75 % 15/02/2016
Vietnam Holding LTD 2,742,795 5.75 % 30/06/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 2,374,510 4.98 % 31/12/2014