Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.46 %
  • Khác
    52.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.6744348E7 19.169 % 09/03/2018
Phạm Việt Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị 6059016.0 6.936 % 09/03/2018
Geoharbour Holding Co., Ltd 4811599.0 5.508 % 09/03/2018