Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.41 %
  • Khác
    61.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1.8091885E7 19.176 % 14/02/2019
Phạm Việt Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị 5876468.0 6.229 % 12/10/2018
Geoharbour Holding Co., Ltd 5052179.0 5.355 % 12/10/2018