Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.34 %
  • Khác
    58.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.0419632E7 11.928 % 26/10/2017
Phạm Việt Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị 3770390.0 4.316 % 13/06/2017
Geoharbour Holding Co., Ltd 2994150.0 3.428 % 11/12/2017