Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.93 %
  • Khác
    68.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 9010142.0 16.577 % 21/08/2017
Phạm Việt Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị 3770390.0 6.937 % 13/06/2017
Groudtech Holding Co.,Ltd 2994150.0 5.509 % 13/06/2017
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 1900026.0 3.496 % 03/08/2017