Công ty Cổ phần Liên Hợp Thực Phẩm (FCC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Bông Sen Vàng 2,098,520 34.99 % 08/04/2016
Trần Đức Thuận Ủy viên Hội đồng quản trị 1,941,990 32.38 % 08/04/2016
Công ty Cổ phần - Đại lý Liên Hiệp vận chuyển 1,592,890 26.56 % 08/04/2016