Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FBC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP 1887000.0 51.0 % 20/03/2017
Hoàng Công Toán Thành viên Hội đồng quản trị 508480.0 13.743 % 20/03/2017
Hà Thế Dũng Đại diện công bố thông tin 256480.0 6.932 % 20/03/2017
Vương Quốc Chính 223610.0 6.044 % 09/11/2018