Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA (FBA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.97 %
  • Khác
    99.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Bảo Quỳnh 529400.0 15.503 % 13/08/2012
Phạm Thị Loan 524100.0 15.347 % 13/08/2012
Hoàng Trọng Thạch 327400.0 9.587 % 12/01/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 146000.0 4.275 % 05/04/2012