Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    94.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Hồng Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 6000000.0 10.0 % 04/06/2018
Nguyễn Thanh Tùng 5700000.0 9.5 % 04/06/2018
Phạm Xuân Thành 5700000.0 9.5 % 04/06/2018
Nguyễn Ngọc Khánh 5700000.0 9.5 % 04/06/2018
Bùi Việt Anh Thành viên Hội đồng quản trị 5617000.0 9.362 % 04/06/2018
Trần Đình Lợi 5500000.0 9.167 % 04/06/2018
Nguyễn Thị Thùy Dương 5400000.0 9.0 % 04/06/2018
Phạm Ninh Hải 4500000.0 7.5 % 04/06/2018
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 3300000.0 5.5 % 04/06/2018