Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    96.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Hồng Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 6000000.0 6.0 % 04/06/2018
Phạm Xuân Thành 5700000.0 5.7 % 04/06/2018
Nguyễn Thanh Tùng 5700000.0 5.7 % 04/06/2018
Nguyễn Ngọc Khánh 5700000.0 5.7 % 04/06/2018
Bùi Việt Anh Thành viên Hội đồng quản trị 5617000.0 5.617 % 04/06/2018
Trần Đình Lợi 5500000.0 5.5 % 04/06/2018
Nguyễn Thị Thùy Dương 5400000.0 5.4 % 04/06/2018
OCEANBANK 3300000.0 3.3 % 04/06/2018