Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (EVG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.87 %
  • Khác
    99.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Đình Vinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,200,000 25.33 % 10/08/2018
Nguyễn Thúc Cẩn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,500,000 7.5 % 10/08/2018