Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    7.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    92.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 2.1E7 8.4 % 26/06/2018
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 1.875E7 7.5 % 26/06/2018