Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 4595222.0 40.052 % 18/04/2018
Hoàng Minh Bách Thành viên Hội đồng quản trị 2376689.0 20.715 % 07/06/2016
Trần Ngọc Duật 1500000.0 13.074 % 16/03/2018
Lê Thị Anh Thư 1131950.0 9.866 % 16/03/2018
Nguyễn Thị Bích Lan 964960.0 8.411 % 15/03/2018
Nguyễn Phương Duy 655070.0 5.71 % 16/03/2018
Đặng Quốc Việt Thành viên Hội đồng quản trị 523164.0 4.56 % 19/01/2017