Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.16 %
  • Khác
    77.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 8223628.0 17.281 % 11/07/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4171348.0 8.766 % 17/04/2017
Phan Chiến Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3950755.0 8.302 % 19/07/2017
Công ty TNHH Đầu tư DT&T 2902350.0 6.099 % 20/01/2017
Trần Hùng Giang Phó Tổng Giám đốc 2792933.0 5.869 % 19/07/2017
Nguyễn Mạnh Hải Phó Tổng Giám đốc 2773380.0 5.828 % 19/07/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2535764.0 5.329 % 31/12/2016
Vietnam Equity Holding 2372703.0 4.986 % 31/12/2016
Ngô Ngọc Hà Thành viên Hội đồng quản trị 2273019.0 4.776 % 19/07/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 2161343.0 4.542 % 06/07/2016