Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.84 %
  • Khác
    78.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 8830493.0 17.445 % 23/03/2018
Phan Chiến Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 4227308.0 8.351 % 20/09/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 4073822.0 8.048 % 30/06/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 3314827.0 6.549 % 25/01/2018
Công ty TNHH Đầu tư DT&T 3105515.0 6.135 % 20/09/2017
Trần Hùng Giang Thành viên Hội đồng quản trị 2988438.0 5.904 % 20/09/2017
Nguyễn Mạnh Hải Thành viên Hội đồng quản trị 2967517.0 5.862 % 20/09/2017
Vietnam Equity Holding 2515002.0 4.969 % 16/07/2018
Ngô Ngọc Hà Phó Tổng Giám đốc 2432130.0 4.805 % 20/09/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 2312637.0 4.569 % 20/09/2017