Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.81 %
  • Khác
    79.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 8799282.0 17.281 % 20/09/2017
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4463342.0 8.766 % 20/09/2017
Phan Chiến Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 4227308.0 8.302 % 20/09/2017
Công ty TNHH Đầu tư DT&T 3105515.0 6.099 % 20/09/2017
Trần Hùng Giang Phó Tổng Giám đốc 2988438.0 5.869 % 20/09/2017
Nguyễn Mạnh Hải Phó Tổng Giám đốc 2967517.0 5.828 % 20/09/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2713267.0 5.329 % 20/09/2017
Vietnam Equity Holding 2538792.0 4.986 % 20/09/2017
Ngô Ngọc Hà Thành viên Hội đồng quản trị 2432130.0 4.776 % 20/09/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 2312637.0 4.542 % 20/09/2017