Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.78 %
  • Khác
    78.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 8223628.0 17.322 % 11/07/2016
Phan Chiến Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3942457.0 8.304 % 15/06/2017
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3718680.0 7.833 % 21/07/2016
Công ty TNHH Đầu tư DT&T 2902350.0 6.114 % 20/01/2017
Trần Hùng Giang Phó Tổng Giám đốc 2695890.0 5.679 % 10/03/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2535764.0 5.341 % 31/12/2016
Nguyễn Mạnh Hải Phó Tổng Giám đốc 2508836.0 5.285 % 10/03/2017
Vietnam Equity Holding 2372703.0 4.998 % 31/12/2016
Ngô Ngọc Hà Thành viên Hội đồng quản trị 2229715.0 4.697 % 10/03/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 2161343.0 4.553 % 06/07/2016