Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.35 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.38 %
  • Khác
    38.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 6024600.0 41.353 % 30/06/2015
EFI., JSC 1208389.0 8.294 % 30/06/2015
Peter Eric Dennis 732700.0 5.029 % 31/12/2014