Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.2 %
  • Khác
    39.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 6024600.0 40.164 % 30/06/2015
EFI., JSC 1208389.0 8.056 % 30/06/2015