Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.35 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.16 %
  • Khác
    40.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 6,024,600 41.35 % 30/06/2015
EFI., JSC 1,208,389 8.29 % 30/06/2015
Peter Eric Dennis 732,700 5.03 % 31/12/2014