Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.47 %
  • Khác
    36.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 6024600.0 40.164 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục 1172489.0 7.817 % 05/09/2017
AFC VF Limited 752600.0 5.017 % 31/05/2018