Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.05 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    73.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty phát điện 1 9,554,502 26.05 % 28/12/2016
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 7,080,000 19.3 % 28/12/2016
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 4,320,000 11.78 % 28/12/2016
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 3,780,000 10.31 % 28/12/2016
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 2,880,000 7.85 % 28/12/2016
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 2,400,000 6.54 % 28/12/2016