Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.05 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    73.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty phát điện 1 9554502.0 26.05 % 28/12/2016
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 7080000.0 19.304 % 28/12/2016
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 4320000.0 11.778 % 28/12/2016
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 3780000.0 10.306 % 28/12/2016
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 2880000.0 7.852 % 28/12/2016
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 2400000.0 6.544 % 28/12/2016