Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục (EFI: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.45 %
  • Khác
    91.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI 764800.0 7.029 % 15/05/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 508444.0 4.673 % 19/04/2012