Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục (EFI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    12.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.36 %
  • Khác
    78.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
EFI., JSC 2,545,700 23.4 % 30/06/2015
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1,394,000 12.81 % 30/06/2015
America LLC 868,500 7.98 % 24/09/2015
PVR 764,800 7.03 % 15/05/2015
Nguyễn Mạnh Hà 547,300 5.03 % 30/06/2015
SHS 508,444 4.67 % 19/04/2012