Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục (EFI: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    12.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.49 %
  • Khác
    78.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1394000.0 12.813 % 30/06/2015
America LLC 868500.0 7.983 % 24/09/2015
PVR 764800.0 7.029 % 15/05/2015
SHS 508444.0 4.673 % 19/04/2012