Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    22.2 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.2 %
  • Khác
    51.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 390700.0 22.199 % 30/06/2018
America LLC 387200.0 22.0 % 23/07/2018
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh 238900.0 13.574 % 30/06/2018
Ngô Phương Anh 233800.0 13.284 % 30/06/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư CMC 233000.0 13.239 % 30/06/2018
Iwai Cosmo Securities Co.,Ltd 89200.0 5.068 % 30/06/2018