Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    22.2 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.25 %
  • Khác
    36.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 390700.0 22.199 % 30/06/2015
America LLC 387700.0 22.028 % 30/11/2016
VinaSecurities 239200.0 13.591 % 30/06/2014
Peter Eric Dennis 239200.0 13.591 % 30/06/2015
Ngô Phương Anh 216800.0 12.318 % 21/07/2015
AFC Global Fund 180000.0 10.227 % 25/10/2010
Iwai Cosmo Securities Co.,Ltd 88700.0 5.04 % 30/06/2015