Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    22.2 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.07 %
  • Khác
    36.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 390,700 22.2 % 30/06/2015
America LLC 384,800 21.86 % 02/02/2016
VinaSecurities 239,200 13.59 % 30/06/2014
Peter Eric Dennis 239,200 13.59 % 30/06/2015
Ngô Phương Anh 216,800 12.32 % 21/07/2015
AFC Global Fund 180,000 10.23 % 25/10/2010
Iwai Cosmo Securities Co.,Ltd 88,700 5.04 % 30/06/2015