Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.45 %
  • Khác
    65.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2591100.0 26.0 % 25/03/2016
Ngô Phương Anh 2297700.0 23.056 % 09/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư CMC 1106500.0 11.103 % 04/05/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 765000.0 7.676 % 04/12/2014
MeKong Portfolio Investments Limited 412900.0 4.143 % 29/05/2014
Lê Thị Tuyết Nhung 382000.0 3.833 % 30/06/2016
Ngô Trọng Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 358383.0 3.596 % 24/12/2015