Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30: HOSTC)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 2000000.0 5.464 % 10/10/2014
BVSC 2000000.0 5.464 % 26/02/2015
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam 2000000.0 5.464 % 09/03/2017
Dragon Capital Markets Ltd 1500000.0 4.098 % 27/10/2016
HSC 1188950.0 3.248 % 18/03/2015