Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30: HOSTC)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 2,000,000 5.46 % 10/10/2014
Dragon Capital Markets Ltd 2,000,000 5.46 % 23/09/2016
BVSC 2,000,000 5.46 % 26/02/2015
HSC 1,188,950 3.25 % 18/03/2015