Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30: HOSTC)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam 2800000.0 7.65 % 25/01/2017
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 2000000.0 5.464 % 10/10/2014
BVSC 2000000.0 5.464 % 26/02/2015
Dragon Capital Markets Ltd 1500000.0 4.098 % 27/10/2016
HSC 1188950.0 3.248 % 18/03/2015